Uthyrningsvillkor

villkor
Uthyrning sker per dag eller vecka. Hyresbeloppet erläggs i förskott vid bokningstillfället/hyrestidens början.
All uthyrning sker endast vid uppvisande av giltig identitetshandling.
Fordonet och tillbehör skall återlämnas där det hämtades under uthyrningsställets öppettider om ej annat skriftligen avtalats.
Avtalad tid som ej utnyttjas återbetalas ej. För överskriden hyrestid debiteras utöver hyran också en förseningsavgift med 80 kr per cykel,
packkärra och barnkärra. För tandem är förseningsavgiften 160 kr.
Skada som uppkommer på fordonet, kärra eller annan utrustning ersätts av kunden enligt leverantörernas riktprislista.
Eventuell arbetskostnad ersätts med 200 SEK/timme.
Hyresföremålet får icke utlånas, överlåtas, uthyras eller säljas av kunden. Det åligger kunden att hålla ägaren helt skadeslös med anledning av
eventuella krav på grund av skador som genom brukande av hyresföremålet förorsakats på sak eller person. Ägaren ikläder sig inget som helst
ansvar vid person- eller klädskada som eventuellt kan uppstå under hyrestiden.
Ägaren svarar för att hyresföremålet utlämnas i funktionsdugligt skick. Vid försummelse härvidlag skall hyresföremålet bytas och/eller skälig hyresreduktion erhållas.

© 2010 Ewa Henriksson Epost